Kuntavaalit

Koulurauhaa

Koulu on paikka, jossa lapsille ja nuorille rakentuu elämän peruspilareita. Meille opetetaan luku- ja kirjoitustaito, eri oppiaineita ja muita elämälle hyödyllisiä taitoja. Oppimisen aika on myös sensitiivinen ja sitä tulee suojella täysin. Jokaisella lapsella ja nuorella tulisi olla mahdollisuus lähikouluun ja koulurauhaan – ja sen puolesta minä seison.

Olen edistänyt opiskelijoiden ja nuorten edunvalvontaa sekä lukiossa ja ammattikorkeakoulussa, että opiskelija- ja nuorisojärjestöissä 17-vuotiaasta lähtien. Minulla on laajasti kokemusta nuorten ja opiskelijoiden asioista. Vastuutehtävieni keskiössä olivat opiskelijoiden mielipiteiden tuominen koulun henkilökunnan ja päättäjien tietoon, osallistuminen koulun viihtyvyyden lisäämiseen sekä turvallisen oppimisympäristön rakentaminen. Tällä hetkellä työskentelen vantaalaisten nuorten vaikuttamismahdollisuuksien eteen nuorisovaltuuston koordinaattorina. 

Mitä on koulurauha?
Kun lapsia ja nuoria ei kiusata kouluissa ja kouluympäristöissä, kun apua kaipaava nuori saa avun nopeasti, kun oppilailla on lähikoulu ilman sisäilmaongelmia ja kun nuorella on mahdollisuus toteuttaa itseään – olemme saavuttaneet koulurauhan. Tämän eteen tulee tehdä kovasti töitä. Minulle koulurauha on tärkeä tavoite. Vantaalaisissa kouluissa kasvaneena, koulukiusaamista kokeneena ja epäkohtia nähneenä – en malta olla nostamatta kissaa pöydälle. 

Koulussa oppilaiden yksilöllisestä oppimisesta tulisi huolehtia. Kaikki eivät ole samalla viivalla, ei koulussa eikä työelämässä. Fyysisen koulurakennuksen tulisi olla esteetön, lähellä nuorta ja vapaa kaikesta terveyttä heikentävistä tekijöistä, kuten huonosta sisäilmasta. Nuoren tulevaisuutta ei voi mitata rahassa, mutta tiedämme tutkimusten ansiosta, että nuoren syrjäytyminen on yhteiskunnalle kallis lasku. Koulun tulisi olla myös paikka, jossa lasta ja nuorta ei kiusata. Oppivelvollisuuden täyttäminen ei voi vaatia nuorelta painajaisessa elämistä. Moni nuori kokee pahaa oloa. Se voi juontaa juurensa perheeseen, harrastuksiin tai yksinäisyyteen. Pahaa oloa ei saa purkaa toiseen nuoreen henkisen tai fyysisen väkivallan muodossa. Huonosti voivia nuoria tulisi auttaa moniammatillisesti yhdessä terveydenhuollon, opetushenkilökunnan, lastensuojelun ja nuorisotyön ammattilaisten toimesta. Nämä palvelut tulisi myös turvata ja kehittää taloudellisilla resursseilla. 

Vantaalla eivät toteudu kaikki koulurauhan tavoitteet. Haluan taistella koulurauhan toteutumisen puolesta ja siksi haen kaupunginvaltuustoon.

Vantaan nuoret – tulevaisuus rakennetaan tänään!

 • Nuorille tulisi taata riittävät palvelut matalalla kynnyksellä heihin kohdistuvissa palveluissa
 • Nuorten mielenterveyspalveluiden ja sosiaali- ja terveyspalveluiden jonoja tulisi saada purettua , jotta apu on nopeasti saatavilla
 • Mielenterveystaitoja tulisi opettaa kouluissa henkilökunnalle ja oppilaille
 • Dialogi- ja tunnetaitoja tulisi opettaa jo varhaisessa vaiheessa
 • Nuorten pahoinvoinnin kierre tulisi katkaista tarjoamalla apua
 • Nuorisotyön rahoituksesta ei tingitä!
 • Oppivelvollisuuden laajentamisen myötä, myös tukipalvelut ja opiskelijahuolto tulisi saada kuntoon.

Koulutus

 • Vantaa omistaa oman ammattikoulunsa Varian. Amisten kouluttautumismahdollisuus turvattava, ilman lisäleikkauksia ja maksuttoman toisen asteen on toteuduttava aidosti.
 • Lukiokoulutuksen maksuttomat kirjat, laitteet ja materiaalit tulisivat olla saatavilla jokaiselle nuorelle.
 • Panostetaan kunnallisiin koulutus- ja työllisyyspalveluihin jotta erityistä tukea tarvitsevat eivät syrjäydy: ohjaamo, TE, kuraattorit.
 • Lähikouluperiaate – jokaisella lapsella ja nuorella tulisi löytyä koulu läheltä.
 • Laadukas opinto-ohjaus ja työelämäohjaus tulisi olla tarjolla matalalla kynnyksellä nuorten ajatukset huomioiden.

Stoppi kouluväkivallalle!

 • Koulukiusaamisen- ja väkivallan vastainen työ tulisi jalkauttaa tehokkaasti sekä moniammattillisesti. Lupaan peräänkuuluttaa asiaa korkeana prioriteettinä.
 • Vanhemmat ja kotiväki sekä moniammattillinen ryhmä yhteistyössä ratkomaan yhdessä koulujen kanssa kouluväkivaltatapauksia
 • KiVa koulujen ongelmien tunnistaminen ja niihin ratkaisujen löytäminen
 • Kuraattoritoiminnan laajentaminen varhaiskasvatukseen
 • Varhaiskasvatuksen psykologipalvelut kuntoon

Koulut kuntoon – terveellinen sisäilma ja opetustilat

 • Ammattilaisten osoittamat korjaustoimenpiteet tulisi tehdä pikimmiten
 • Vantaalla avoimuus tutkimustuloksiin
 • Opiskelijoiden jaksaminen on turvattava
 • Opettajien työhyvinvointi on turvattava

Kulttuuria

Kunnan lakisääteisten tehtävien, koulutus ja terveydenhuolto lisäksi on tärkeä pitää huolta asukkaiden viihtyvyydestä. Siihen ei velvoita mikään laki, mutta sitäkin suuremmalla syyllä asia on tärkeä hyvinvoinnin kannalta. Kulttuuripalvelut ovat elävän kunnan merkki. Pari ajatusta siitä, miten edistäisin ja kehittäisin entisestään kulttuuritoimintaa Vantaalla.

Olen kulttuurituottaja (AMK) ja olen edistänyt taide- ja kulttuurialan asioita jo vuosia. Vaikutan tällä hetkellä Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry:n hallituksessa sekä Akavan Erityisalojen kuntasektorin neuvottelukunnassa.  Lisäksi täydennän osaamistani Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa -nimisessä maisteriohjelmassa Jyväskylän yliopistossa. 

Kulttuuritoiminnan ydin lähtee yhteisöstä. Vantaan tulee olla edelläkävijä tapahtumatuotannon mahdollistamiseksi. Meidän tulisi kannustaa sekä isoja että pieniä festivaaleja Vantaalle. Korona on tukahduttanut kulttuuri- ja tapahtuma-alan pahasti. Moni alan tekijä on joutunut lopettamaan toimintansa rajoitusten tiukentuessa.

Kulttuuriavustukset vantaalaisille taiteilijoille ja tuottajille on merkittävä resurssi itse tekijöille, mutta tärkeä kannustin kaupungilta tuottaa kaupunkikulttuuria. Kulttuuriavustuksissa ei tulisi tinkiä.

Viihtyvyys on tärkeä asia. Kulttuurin lisäksi ulkoliikuntapaikkoja, liikuntavuoroja sekä muita liikkumisen mahdollisuuksia tulee kehittää jatkuvasti. Korostan myös yhteisötilojen ja yhdessä tekemisen merkitystä. Nämä merkittävät teot edistävät viihtyvyyttä ja estävät syrjäytymisen vaaraa yhteiskunnassa. Yksikään nuori, aikuinen tai ikäihminen ei saisi jäädä yksin ja tätä ehkäisee esimerkiksi yhteisölliset palvelut ja tilat, joissa kohdata muita matalalla kynnyksellä.  Jokainen ihminen on tärkeä. 

Vantaa on monikulttuurinen kunta. Kulttuuri ei tarkoita pelkästään lavashow’ta, vaan kulttuurin rikkaus löytyy meidän asukkaista. On äärimmäisen tärkeää huomioida asukkaiden asiointitarpeet monikielisesti, tarjoamalla mahdollisimman laajasti mahdollisuuksia saada peruspalvelua omalla äidinkielellä ja madaltaa kynnystä oppia suomenkieltä. Vastakkainasettelun sijaan meidän tulisi luoda vuorovaikutuksen kulttuuria Vantaalle. Tähän vaikuttavat myös asumiseen liittyvät ratkaisut sekä koulutus. 

Olen harjoittanut uskonto- ja kulttuuridialogia pitkään. Dialogissa kyse on yhteisen pohjan löytämisestä erilaisista maailmankatsomuksellisista näkökulmista yhteisen hyvän eteen. Toimin tällä hetkellä Oikeusministeriön alaisessa Etnisten suhteiden neuvottelukunnassa (ETNO) sekä kansainvälisessä KAICIID Fellows-nimisessä dialogiohjelmassa. Koen, että laaja-alaisesta osaamisestani on hyötyä Vantaan päätöksenteossa, mikä edistäisi yhdenvertaisuutta, rauhaa ja turvallisuutta rakkaassa kotikunnassamme.

Avustukset

 • Vantaan tulisi tukea vuosittain pidempiaikaisten kulttuurin tuottajien lisäksi myös uusia tuottajia ja tekijöitä. 
 • Taiteen ja kulttuurin harrastaminen on todettu hyvinvointia lisääväksi tekijäksi, joka ollessaan matalakynnyksistä ja kaikkien saatavilla, ehkäisee syrjäytymistä ja lisää henkistä pääomaa. 
 • Toimintaa tulisi olla monipuolisesti ympäri Vantaata ja sen järjestämisen keskiö tulisi olla asukaslähtöisyydessä. Tutkitusti suurin hyöty kulttuurista on saatu niistä projekteista joilla on ollut pitkäkestoinen rahoitus. 
 • Vantaan yleisiin järjestöavustuksiin tulee lisätä sitoutuminen avustettavan järjestön sitoutumisesta kestävään kehitykseen, väkivallattomuuteen, antirasismiin, esteettömyyteen sekä kaikkien ihmisten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen periaatteisiin. 

Kaupunkikulttuuri

 • Kaupunkikultturia kehitetään asukaslähtöisesti yhdessä alueen toimijoiden kanssa: yhteisen pöydän ruokailut, kaupunginosayhdistykset- ja seurat.
 • Ravintoloiden, kahviloiden ja leipomoiden mannereurooppalainen kehittäminen osaksi kauppakeskuksia ja lähiöitä: kirjallisuuspiirit, kulttuurisalongit. 
 • Kaupunkitilan hyödyntämisen mahdollistaminen, ilman vaivalloista byrokratiaa. Esimerkkeinä Siivouspäivä ja puistokirppis.
 • Helsingin pitäjän Kirkonkylän kulttuuriympäristön kehittäminen houkuttelevaksi turistikohteeksi palveluineen ja tapahtumineen: Keskiaikapäivät, BRQ Vantaa Festival.
 • Tilojen kunnon ylläpitämiseen ja ympäristön siisteyden priorisoimiseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota. 
 • Harrastusmahdollisuuksien tarjoaminen kaikille
 • Kulttuurin edistämisen lisäksi ulkoliikuntapaikkoja, liikuntavuoroja sekä muita liikkumisen mahdollisuuksia tulee kehittää jatkuvasti, myös kaupungin syrjäseuduilla. 

Monikulttuurinen ja vuorovaikuttava Vantaa

 • Edistetään etnisiä suhteita ja edistetään dialogia ruokakulttuurin, kulttuurijuhlien, keskustelutilaisuuksien ja yhteistoiminnan kautta. 
 • Mahdollistetaan sekä suomen kielen että oman kotikielen oppimista 
 • Luodaan puitteet myös vieraskielisille osallistua ja tulla kuulluiksi  kaupungin päätöksenteossa.
 • Ehkäistään alueellinen segregoituminen ja rakennetaan kaupunkia turvalliselle asumiselle ja viihtymiselle.
 • Ei vihapuheelle!
 • Tiedotusta on lisättävä monikielisesti peruspalveluiden saavutettavuuden takaamiseksi.

Turvallisuutta

Turvallinen kotikunta on kaikkien etu. Turvallisuudesta huolehtiminen on lainsuojelijoiden lisäksi myös päättäjien tehtävä. Haluan auttaa rakentamaan Vantaan, joka on turvallinen jokaiselle asukkaalle sekä henkisesti että fyysisesti.

Olemme erityisesti kuluvan syksyn aikana huomanneet kasvavan määrän vihapuhetta, väkivaltarikoksia sekä rauhattomuutta julkisilla paikoilla. Turvattomuus ja pelkotila hankaloittavat vakavasti yksilön ja lähipiirin elämää. Usein vantaalaisten suusta, sosiaalisen median ryhmistä tai uutisista kuulee häiriö- ja vaaratilanteista julkisilla paikoilla. Näistä ei pitäisi vaieta, vaan tapaukset tulisi ratkaista yhdessä viranomaisten kanssa ja estää niitä toistumasta. Minun Vantaa on sellainen, jossa on valaistut ja hyväkuntoiset kadut, auratut tiet sekä turvallista liikkua myös öisin.

Vantaalaisten toimeentulo, asuminen ja hyvinvointi ovat ratkaisevia turvallisuusseikkoja. Yhdenkään vantaalaisen ei tulisi kärsiä köyhyydestä tai asunnottomuudesta. Meidän tulisi saattaa apua tarvitsevat asukkaat laadukkaan avun piiriin. Näihin asioihin vaikutetaan valtuustossa, kun päätämme edullisesta asuntorakentamisesta, turvallisemmasta kaupunkisuunnittelusta sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuudesta lähipalveluna tai koti- ja omaishoitona.  

Asukkaiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin lisäksi meidän tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota ympäristömme ja luontomme turvallisuuteen sekä hyvinvointiin. Nämä asiat tukevat toisiaan. Suomalainen luonto ja neljä vuodenaikaa ovat suuri rikkaus sekä Vantaalla että koko Suomessa. Pidetään siitä hyvää huolta. Vantaan päätöksentekoa tulisi tarkastella ympäristöystävällisyyden näkökulmasta, eivätkä tavoitteet saisi olla kehnoja vaan kunnianhimoisia. Luonnonkatastrofi on turvallisuusuhka koko yhteiskunnalle. Vantaan tulisi olla edelläkävijä ympäristöasioissa. Ilmastonmuutos torjutaan myös Vantaalla. Lue lisää tekemästäni kuntalaisaloitteesta: https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/17020 

Kokemukseni turvallisuus- ja hyvinvointikysymyksistä on kertynyt järjestötoiminnan sekä päivätöiden kautta. Osana koordinaattorin työtä toimin myös Vantaan kaupungin turvallisuussuunnittelun ohjausryhmässä. Tämän lisäksi olen pureutunut turvallisuuteen liittyviin kysymyksiin eri järjestöissä. Entisenä omaishoitajana ymmärrän kuinka turvattomalta voi arki tuntua.

Haluan lähteä rakentamaan kanssanne turvallista Vantaata kaupunginvaltuustosta käsin.

Turvallinen kaupunki 

 • Turvallisempia katuja, asemanseutuja ja julkisia tiloja.
 • Parannetaan valaistusta ja turvataan myös öiseen aikaan liikkumista 
 • Vantaasta edelläkävijä turvallisuussuunnitelma monimuotoisten (hybridi)uhkien varalle
 • Toimivia kriisiapupalveluita onnettomuuksien ja kriisien varalle
 • Vihapuheen kitkeminen yhteiskunnasta 
 • Väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisy
 • Lähiöohjelmatyön ja segregaation ehkäisemisen tulisi jatkua, kunnes ihannetila on saavutettu.
 • Tunnistetaan hiljaiset signaalit ennen pahenemista 
 • Turvallisuutta edistetään kaupunkisuunnittelun kautta
 • Anonyymilomake asukkaille turvallisuusuhkien ilmiantoon

Turvallinen elämä 

 • Vantaalaisten sosiaalisesta hyvinvoinnista ja toimeentulosta tulee pitää huolta
 • Köyhyydenpoistaminen keskiöön
 • Edullinen asuminen Vantaalle
 • Apua tarvitsevat asukkaat laadukkaan avun piiriin.
 • Sosiaali- ja terveyspalvelut saatavilla lähipalveluna tai koti- ja omaishoitona.   

Kestävä ja turvallinen elinympäristö

 • Vantaa edistää monimuotoisen luonnon suojelemista – neljän vuoden ajan puolesta
 • Vantaan ja sen yhteistyökumppaneiden tulisi sitoutua asetettuihin tavoitteisiin mm. Hiilineutraliuteen.
 • Vantaalle tulisi julistaa ilmastöhätätila. Tarvitaan välittömiä toimia pysäyttämään ilmastonmuutos, jotta voitaisiin välttää siitä seuraavat ja mahdollisesti korjautumattomat vahingot ympäristölle
 • Kunnostetaan luontokohteita ja pidetään ne puhtaina sekä luonnonmukaisina
 • Perustetaan luonnonsuojelualueita ja varjellaan niitä luonnon moninaisuuden edistämiseksi

Vanhus- ja vammaishuolto 

 • Vantaalaisilla on oikeus hoivaan myös ikääntyessään 
 • Omaishoitajien asemaa tulisi edistää yhdessä omaishoitajien kanssa
 • Laadukkaat vanhuspalvelut arjen tueksi
 • Laadukkaat vammaispalvelut arjen tueksi 
 • Julkisten paikkojen rakentaminen ja kunnostaminen esteettömäksi. 

Taloudellinen turvallisuus

 • Vahvistetaan kuntataloutta kestävästi edistämällä alueellista työllisyyttä ja työpaikkojen määrää 
 • Panostetaan kunnallisiin työllisyyspalveluihin jotta erityistä tukea tarvitsevat eivät syrjäydy
 • Hyödynnetään Steppi-hankkeen kaltaisia mahdollisuuksia
 • Vahvistetaan kestävää näkökulmaa investointien, elinvoiman ja yrittäjyyden tukemisessa
 • Vahvistetaan ja lisätään kaupungin tulonlähteitä
 • Tuetaan paikallisia toimijoita ja tarjotaan neuvontaa ja tukea yrittäjiksi ryhtyville.
 • Vantaalle startup-kulttuuria ja mahdollisuuksia toteuttaa omia innovaatioita. 

Omien ajatusten lisäksi edistän puolueemme kuntavaaliohjelmaa.